ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 3263 | โทรสาร 0 5361 3264
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ildr.cmru@gmail.com